add_filter( 'wpseo_canonical', '__return_false' ); Công Nghệ - Website chuyên về Công Nghệ